หลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

JumpingClay Professional Instructor Curriculum

เป็นหลักสูตรสูงสุดสำหรับ ระดับ Instuctor เป็นหลักสูตรเข้มข้น ที่จะพัฒนาทักษะและผลงานการปั้น แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Beginner,Intermediate,Advance เมื่อจบหลักสูตรนี้

-มีทักษะขั้นสูง และชำนาญในทักษะงานปั้น

-มีการดึงและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่และมีการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

JumpingClay Instructor Curriculum

เมื่อจบหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถสอนหลักสูตรต่างๆ ของ JumpingClay กับบุคคลทั่วไปได้ เพราะ

-มีความเข้าใจในระบบของ JumpingClay และคุณสมบัติของ Instructor

-มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ จุดเด่นของสินค้า JumpingClay

-มีการพัฒนาความถนัด หรือ ความสามารถให้เพิ่มขึ้น สำหรับโปรแกรมพิเศษต่างๆ.

JumpingClay Pre-Instructor Curriculum

เป็นหลักสูตรที่เรียนพื้นฐานรูปทรง ทักษะและอุปกรณ์ พื้นฐานต่างๆ และเมื่อจบหลักสูตรนี้:

-จะสามารถสอนหลักสูตรสำหรับเด็กได้

-ท่านจะสามารถสมัครเป็นครูสอนหลักสูตรสำหรับเด็ก กับ