หลักสูตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

Gives you peace of mind

ด้วยคุณสมบัติที่นุ่มและยืดหยุ่น จึงทำรู้สึกสบายเมื่อสัมผัสและดิน ซึ่ง Clay Therapy ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับ การยอมรับในศาสตร์จิตบำบัด เพราะมีส่วนช่วยลดความเครียดและฟื้นฟูสภาพร่างกาย


Promotes imagination

เมื่อนักเรียนได้เรียนหลักสูตรของ JumpingClay เด็กๆจะมีความสามารถในการคิดผลงานของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นแบบง่ายหรือยาก เด็กๆจะต้องคิดวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นว่าผลงานที่ออกมาจะมีลักษณะอย่างไร ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทักษะการวางแผนและแก้ปัญหา และเมื่อผลงานที่มีลักษณะเฉพาะสำเร็จ จะทำให้เด็กได้รับรู้ถึงความรู้สึกของความสำเร็จ (Sense of achievement) เมื่อเด็กเริ่มมีพัฒนาการทางด้านจินตนาการ จะเป็นการเริ่มตันความคิดสร้างสรรค์


Enchances Brain Activity

โปรแกรมของ JumpingClay จะช่วนกระตุ้นระบบความคิด เนื่องจากขณะที่เด็กๆ กำลังทำผลงาน ที่มีรายละเอียดต่างๆ เด็กๆจะต้องมีการวางแผน ระบบความคิดว่าควรจะทำอย่างไรในแต่ละขั้นตอน สิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้คิดเป็นระบบ


Develop concentration ability

เมื่อเด็กๆ มีความสนุกในการสร้างผลงานที่มีรายละเอียด สิ่งนี้จะช่วยสร้างและพัฒนาในเรื่องของสมาธิ เพราะเด็กๆจะมีความสนใจและใส่ใจในขณะทำงานของตัวเอง


Develop artistic sense and ability

JumpingClay เป็นศิลปะการปั้นในรูปแบบ 3 มิติ ที่จะช่วยพัฒนามิติทางด้านขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสม


Develop confidence

เมื่อเด็กๆ สามารถสร้างผลงานได้สำเร็จ ย่อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจและพึงพอใจ สิ่งนี้จะเป๋นพื้นฐานในการสร้างความมั่นใจและภูมิใจในตัวเอง


A new way of looking at objects

กิจกรรมหนี่งที่สำคัญของโปรแกรม คือ เด็กๆจะต้องสังเกต ศึกษา และวิเคราะห์ชิ้นงาน ซึ่งจะต้องคิดถึงรายละเอียดต่างๆที่เห็นด้วยตา และต้องนำมาคิดต่อในจิตนาการของตัวเอง เพื่อจะได้คิดถึงขั้นตอน และรูปแบบที่ต้องทำ รวมทั้งภาพรวมทั้งหมดที่จะออกมาเมื่อเสร็จ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ใน JumpingClay ถือว่าเป็นการสร้างทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์วางแผนการทำงาน