เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

The Edu-Culture Group that facilitates happy family life

JumpingClay เป็นกลุ่มบริษัท ที่มุ่งเน้นการผสมผสานหลักสูตรศิลปะดินปั้นเข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อสร้างสรรค์ความสุข สนุกสนานภายในครอบครัว และให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะเป็นผู้ผลิตดิน และศิลปะดินปั้นเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด ภายใต้ความร่วมมือของ JumpingClayCorporation และ JumpingClay Institute of Art โดยผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ศิลปะดินปั้นน้ำหนักเบาที่มีลักษณะเฉพาะ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ที่สนใจ

Value Image

The maker of the original JumpingClay : JumpingClay Co., Ltd

JumpingClay เป็นกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนา ค้นคว้า วิจัย จนทำให้ได้ดินของ JumpingClay เป็นต้นกำเนิดซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และได้รับสิทธิบัตร “Ultra-lightweight JumpingClay” ภายใต้สมญานาม JumpingClay หมายถึง คุณลักษณะของดินที่มีความยึดหยุ่นสูง เด้งได้ และใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุด ทำให้เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปสามารถเล่น และเรียนรู้ศิลปะดินปั้นได้อย่างปลอดภัย ทำให้ดินของ JumpingClay แตกต่างจากดินทั่วไป คุณสามารถสัมผัสกับคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมนี้ได้จากสินค้าที่มีเครื่องหมานการค้า JumpingClay อยู่บนตัวผลิตภัณท์เท่านั้น

Giving back to the community

เป็นกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกชุมชนในสังคม โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ หลายรูปแบบ อาทิเช่น.......

  • ด้านการศึกษา

JumpingClay ได้ผลิตโปรแกรมการศึกษาที่จะพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการเสริมจินตนาการ

  • ด้านวัฒนธรรม

JumpingClay ได้ผสมผสาน ประสบการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากสาขาต่างๆทั่วทุกมุมโลก ผ่านการเรียนรู้ศิลปะดินปั้น

  • ด้านกิจกรรมชุมชน

JumpingClay ได้เปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องการการดูแลด้านสุขภาพจิต เด็กพิเศษ ผ่านหลักสูตรการศึกษาของเรา เพื่อช่วยให้คนเหล่านั้นรู้สึกถึงการยอมรับ

  • ด้านการสร้างงาน

JumpingClay ได้มีหลักสูตรการศึกษา เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในสังคม โดยผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับบุคลากรเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยจะเห็นได้จากการที่มีครู (Instructor) ที่ผ่านการอบรมกระจายอยู่กว่า 35 ประเทศทั่วโลก เช่น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา สเปน สิงคโปร์ เกาหลีใต้เป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นการสร้างงานให้กับชุมชน

  • ด้านการคืนสู่สังคม

JumpingClay ได้มีการกำหนดนโยบายหลักในการทำงานคือ ส่วนหนึ่งของยอดขายจะถูกบริจาคให้กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ในประเทศต่างๆ ที่มีสาขาของเรา