หลักสูตร

หลักสูตรหลัก

Playing with JumpingClay

เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเด็ก เป็นการเรียนรู้พื้นฐานเรื่องสี รูปทรงเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์

Children's Program

เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างส่วนประกอบต่างๆ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะงานปั้นอย่างเป็นขั้นตอน และได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ ผลงานของ JumpingClay

Learning with JumpingClay

หลักสูตรนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการสร้างผลงานที่เป็นรูปแบบทางการของ JumpingClay ในโปรแกรมนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หลักสูตรสำหรับเด็กอนุบาล และหลักสูตรเด็กปฐม